» » «Χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών εξαιτίας της επταετούς κρίσης»
Top for 24 hours

«Χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών εξαιτίας της επταετούς κρίσης»

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς (άρθρο 61 Ν. 3863/2010), για όσους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ...και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μόνον αν το οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά το ύψος των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εξήντα (60). Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν παρέλθει το δίμηνο, θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και στην περίπτωση αυτή, έναρξη της σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης της αναπροσαρμοζόμενης κατά τα ισχύοντα οφειλής, με αποτέλεσμα την απώλεια των αναδρομικών συντάξεων. Με το ισχύον καθεστώς, ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που πλήρωναν κανονικά όλα τα χρόνια τις εισφορές τους και λόγω της επταετούς κρίσης επιβαρύνθηκαν με οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) έχουν εγκλωβισθεί και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4305/2014 και του Νόμου 4321/2015 προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε έως 100 δόσεις. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Νόμου 4331/2015 προβλέφθηκε ειδικό καθεστώς ρύθμισης οφειλών, μεταβατικής ισχύος, για τη λήψη σύνταξης από την προβλεπόμενη ημερομηνία από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ, με συμψηφισμό μέρους ή συνόλου των οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ που δεν υπερβαίνουν τις 50.000€ με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις. Στην ειδική αυτή ρύθμιση οφειλών για λήψη σύνταξης μπορούσαν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση από την ισχύ του νόμου (02/07/2015) μέχρι 30/09/2015. Παρά τις άνω ρυθμίσεις που ίσχυσαν κατά περιόδους, χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι παραμένουν εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, αποστερούμενοι τη μοναδική για τα προς το ζην πηγή εισοδημάτων τους. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, την αναγκαιότητα ουσιαστικής κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και την προ των πυλών οικονομική κατάρρευση του ΟΑΕΕ, ερωτάται ο αρμόδιος κ. υπουργός: - Σκοπεύει το υπουργείο σας να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ασφαλισμένους που απορρίφθηκε η αίτησή τους ή που απώλεσαν την προθεσμία για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή που για λόγους ανωτέρας βίας δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για ρύθμιση της οφειλής τους, ώστε να υπαχθούν σε αντίστοιχες με τις άνω ειδικές ευνοϊκές διατάξεις ρύθμισης ή σε ειδικό καθεστώς ρύθμισης των οφειλών, μεταβατικής ισχύος για τη λήξη σύνταξης, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει; - Δεδομένης της αναποτελεσματικότητας της ισχύουσας ρύθμισης, σκοπεύει το υπουργείο σας να προβεί άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση και να επανακαθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έναρξη καταβολής σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ;
Related: "«Χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών εξαιτίας της επταετούς κρίσης»" ↓
Last News