» » Τι αλλαγές φέρνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιριών;
Top for 24 hours

Τι αλλαγές φέρνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιριών;

Την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων... Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ [IFRS]), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΣΟΧΑ [EFRAG]) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (ΣΕΔΣ [PIOB]) μεταβίβασε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του PIOB για το 2015. Εντούτοις, όπου θεωρήθηκε σκόπιμο, στην έκθεση αναφέρθηκαν επίσης ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν το 2016. Διαβάστε εδώ την έκθεση.Πηγή
Related: "Τι αλλαγές φέρνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιριών;" ↓
Last News