» » Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου: Μεταφορά μαθητών
Top for 24 hours

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου: Μεταφορά μαθητών

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, έχοντας υπόψη... 1. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του Νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.2986/13.02.2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf.
Related: "Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου: Μεταφορά μαθητών" ↓
Last News