» » Που καταγγέλουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου ή άρνηση απάντησης της δημόσιας υπηρεσίας
Top for 24 hours

Που καταγγέλουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου ή άρνηση απάντησης της δημόσιας υπηρεσίας

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών Για δημόσιο υπάλληλο που ζητάει χρήμματα, προκειμένου να προβεί σε νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, απευθύνεσαι στη ... Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να έχεις ενημερώσει προηγουμένως τον διευθυντή ή την υπηρεσία του δημοσίου υπαλλήλου. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προσημειώνει τα χρήματα και προβαίνει στην σύλληψή του, κατά τη στιγμή της δωροδοκίας. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, ιδρύθηκε το 1999 με το Ν 2713/ 1999 και αποτελεί ειδική αυτοτελή αστυνομική υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια, των εγκλημάτων των άρθρων 235,236 και 385 του Ποινικού Κώδικα (παθητική δωροδοκία,ενεργητική δωροδοκία,εκβίαση) που διαπράττουν ή συμμετέχουν υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα κ.α. Στην περίπτωση δημόσιας υπηρεσίας που αρνείται να απαντήσει στον πολίτη,ο πολίτης υποβάλει αναφορά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 50 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο πολίτης δικαιούται να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος διαμεσολαβεί για παράνομη δράση και κακοδιοίκηση.Ο πολίτης δικαιούται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά του υπαλλήλου και αναφορά ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στον πολίτη, αλλιώς ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεση, ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 10 παρ 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα και δύναται να προσφύγει κατά του υπαλλήλου και του Διευθυντή για παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 2690 / 1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες,ΟΤΑ, ΝΠΔΔ οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών. Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ακόμα ημέρες. Η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται σ'αυτή. Το έγγραφο αυτό λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προθεσμία των 50 ημερών είναι ημερολογιακή, άρχεται από την ημερομηνία εισόδου της αίτησης στην υπηρεσία και πρωτοκολλησής της, εφόσον έχουν συνυποβληθεί τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 5 ημερών πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση με τα στοιχεία επικοινωνίας του και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Related: "Που καταγγέλουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου ή άρνηση απάντησης της δημόσιας υπηρεσίας" ↓
Last News